Nuevo: muestras y catálogos disponibles en línea

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1

Onze verkopen worden aangezien als gedaan te Oostende. De koopwaren worden derhalve aangezien als aanvaard in onze fabrieken te Oostende en worden verzonden op risico van onze kopers, zelfs indien de verzending franco geschiedt.

De overdracht van alle mogelijke risico's wordt geacht te zijn geschied op het ogenblik van aanvaarding van de koopwaren, zoals hiervoor bepaald.

ARTIKEL 2

Alle gevallen van overmacht, alle ongevallen, algemene of gedeeltelijke stakingen, lock-out, gebrek aan vervoermiddelen, algemene of gedeeltelijke brand van de fabriek van de verkoper, enz. ontslaan de verkoper van alle verantwoordelijkheid.

ARTIKEL 3

Behoudens andersluidend schriftelijke overeenkomst, zijn de facturen te betalen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

Iedere betwisting betreffende enige vermelding op de factuur moet binnen drie dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk worden meegedeeld aan de verkoper.

ARTIKEL 4

De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang geen volledige betaling is geschied.

Dit betekent onder meer dat de koper tot zolang niet het recht heeft de goederen in pand te geven of als zekerheid te gebruiken. De koper zal de verkoper zonder verwijl op de hoogte brengen van een beslag, diefstal of andere omstandigheden die de rechten van de verkoper op de goederen kunnen schenden.

Wanneer op de vervaldag geen volledige betaling is geschied, is de koper verplicht de goederen, op eerste vraag van de verkoper, terug te geven.

ARTIKEL 5

De leveringen zijn betaalbaar op onze rekeningen, vermeld op de voorzijde van de factuur. Het feit een wissel te trekken op onze kopers maakt geen uitzondering op deze regel. Iedere vertraging in de betaling verplicht de koper van rechtswege en zonder verdere aanmaning, tot betaling van de wettelijke intrest in voege in handelszaken, en dit vanaf vervaldatum. De niet-betaling van de koopwaar verleent de verkoper het recht de lopende bestellingen te annuleren en onmiddellijk het verschuldigde saldo te eisen of overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 teruggave van de goederen te eisen.

ARTIKEL 6

In geval van niet-betaling binnen dertig dagen na schriftelijke ingebrekestelling, zal het bedrag van de factuur ambtshalve met 15 %, en minimum 74,37 EUR, worden vermeerderd.

Deze bepaling geldt onverminderd de eventuele toepassing van artikel 1244 B.W.

ARTIKEL 7

Wanneer binnen 24 uur na levering van de koopwaar de koper geen schriftelijke melding maakt van enig zichtbaar gebrek, wordt de koopwaar geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd. Indien de koopwaar rechtmatig wordt geweigerd, heeft de verkoper het recht deze koopwaren te vervangen.

ARTIKEL 8

De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die na aanvaarding aan de koopwaar worden vastgesteld, behoudens wanneer de koper het bewijs levert dat de schade te wijten is aan een gebrek in de grondstoffen of de vervaardiging van de geleverde goederen.

ARTIKEL 9

De aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval beperkt tot de periode van één (1) jaar en, naar keuze van de verkoper, tot vervanging van de koopwaar of tot de teruggave van de prijs die de koper voor de betrokken koopwaar heeft betaald. De verkoper zal niet gehouden zijn tot vergoeding van enige bijkomende schade.

ARTIKEL 10

In geen geval zal de verkoper aansprakelijk zijn voor schade die te wijten is aan fout gebruik, slechte plaatsing, onbehoorlijk onderhoud of nalatigheid in hoofde van de koper of een derde.

ARTIKEL 11

Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Alle gedingen zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oostende.

  • Resistente al agua
  • Fácil de pintar
  • Fácil de instalar
  • Calidad superior
  • Flexible
Copyright © 2018 Orac Decor. All rights reserved.