Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ORAC

Názov: ORAC SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo: kpt. Nálepku 6, 08271 Lipany
IČO: 36467294
Názov projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ORAC

Hlavný cieľ projektu: Strategickým cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ORAC SLOVAKIA, s.r.o.
Výška finančného príspevku: 939 046,50 EUR
Miesto realizácie projektu: Lipany
Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08
Operačný program: Výskum a inovácie
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Investičná priorita: 3. 3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb
Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
www.opvai.sk
  • Voděodolné
  • Přetíratelné
  • Snadná instalace
  • Vynikající kvalita
  • Ohebné
Copyright © 2018 Orac Decor. All rights reserved.