ALGEMENE VOORWAARDEN ORAC


Ondernemingen (Aanpassing 30.10.2019)

Download in PDF-formaat


Artikel 1 – Algemeen


Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn onderhavige algemene voorwaarden toepasselijk op elke aanbieding, elke prijsofferte en elke overeenkomst tussen de NV ORAC (Biekorfstraat 32, 8400 Oostende, KBO 0407.323.091 – hierna “Orac”) en haar klant (hierna de “Klant”) en op alle facturen van Orac, en dit ongeacht of de woonplaats of zetel van de Klant in België of het buitenland is gevestigd, en ongeacht of de levering dient te worden uitgevoerd in België of het buitenland. Het plaatsen van een bestelling betekent dat de Klant onderhavige algemene voorwaarden begrijpt, hiervan kennis neemt, zonder voorbehoud aanvaardt en erdoor gebonden is. De algemene voorwaarden van de Klant zijn slechts geldig, indien ze door Orac schriftelijk en uitdrukkelijk werden aanvaard. Bij tegenstrijdigheid tussen aldus aanvaarde algemene voorwaarden en huidige algemene voorwaarden van Orac primeren deze laatste.Artikel 2 - Prijsoffertes


Prijsoffertes vermelden steeds de nettoprijs, en steunen steeds op de voorafgaandelijk meegedeelde informatie. De opgegeven prijzen en aantallen zijn gebaseerd op de gegevens en informatie meegedeeld door de Klant aan Orac. Indien bepaalde gegevens die door de Klant werden meegedeeld, en die van belang zijn bij de bepaling van de prijs en aantallen, niet met de werkelijkheid blijken overeen te stemmen, is Orac gerechtigd i) tot een eenzijdige en overeenstemmende wijziging van de overeengekomen prijzen en aantallen, of volgens diens keuze, ii) de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de Klant indien de uitvoering van de gewijzigde bestelling onmogelijk blijkt.


Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gelden prijsoffertes gedurende een termijn van één maand vanaf de datum waarop zij worden meegedeeld, waarna zij onherroepelijk en van rechtswege vervallen. Indien alle of een deel van de kosten die een invloed hebben op de prijs stijgen door omstandigheden onafhankelijk van de wil van Orac, dan is Orac gerechtigd om, mits eenvoudige kennisgeving, aan de Klant een evenredige prijsverhoging aan te rekenen.Artikel 3 – Bestellingen


Het meedelen van prijzen, tarieven, leveringstermijnen en verkoopsvoorwaarden houdt geen verbintenis in hoofde van Orac in, zolang deze niet uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd werden door Orac.


Annulering door de Klant van een door Orac aanvaarde bestelling kan slechts gebeuren mits voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege Orac. Orac heeft het recht, in geval van annulering van de bestelling, ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs aan te rekenen als vergoeding voor de schade en kosten die de annulering met zich meebrengt, onverminderd het recht van Orac om een grotere schade te bewijzen en te vorderen, mits daarvan het bewijs kan worden geleverd.


Wijzigingen door de Klant van een door Orac aanvaarde bestelling – zoals, zonder daartoe beperkt te zijn, het uitstellen van de levering op vraag van de Klant – kan slechts gebeuren mits voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege Orac. Orac kan haar toestemming afhankelijk maken van gewijzigde voorwaarden, o.m. wat betreft prijzen, leveringstermijnen of de aanrekening van een voorschot.Artikel 4 – Leveringstermijn


Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend beding, zijn de door Orac opgegeven leveringstermijnen niet bindend en slechts ten indicatieve titel. De verwachte leveringsdatum wordt vastgesteld in functie van de belasting van Orac op de datum van opgave van de levertermijn en in functie van de levertermijnen van onderdelen en materialen. De opgegeven levertermijnen zullen zo veel als mogelijk worden gerespecteerd. Indien Orac de vooropgestelde leveringsdatum niet kan halen, zal zij de Klant hiervan verwittigen. De overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Orac en kan evenmin een grond tot ontbinding van de overeenkomst vormen.


De klant moet aan Orac alle informatie bezorgen en alle voorzieningen treffen, derwijze dat het Orac mogelijk is om de overeenkomst binnen de opgegeven leveringstermijnen uit te voeren. Wanneer de klant dit niet doet, impliceert dit automatisch dat de vooropgestelde leveringstermijn verlengd wordt. Wijzigingen in de bestelling – enkel indien schriftelijk aanvaard door Orac – betekenen automatisch dat de vooropgestelde leveringstermijn voor onbepaalde duur verlengd wordt. Overschrijding van de overeengekomen betalingstermijnen schorst de uitvoering van de levering en wordt automatisch aan de leveringstermijn toegevoegd.Artikel 5 - Levering - risico verkochte goederen


Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden de goederen bij Orac te Oostende ver¬kocht en aanvaard (FCA Free Carrier Incoterms 2012).


Indien de goederen op de leveringsdatum, om welke reden dan ook, door de Klant niet worden afgehaald, heeft Orac het recht om de goederen voor rekening, op kosten en op risico van de Klant (met inbegrip van het brandrisico) op te slaan. De Klant kan in dat geval een opslagvergoeding van € 10,00 per m² worden aangerekend. Orac dient de bestelde goederen slechts één maand na de afgesproken leveringsdatum te stockeren, waarna zij onherroepelijk het recht heeft om de overeenkomst voor de niet afgehaalde goederen te ontbinden ten laste van de Klant.Artikel 6 - Ontbinding


Indien de Klant de levering van de gekochte goederen weigert of wanneer de Klant zijn verbintenissen (na ingebrekestelling, indien nuttig) jegens Orac niet nakomt, dan kan Orac, naast de andere wettelijke remedies, opteren voor de ontbinding van de gehele overeenkomst of een deel ervan mits schadevergoeding, ofwel voor de gedwongen tenuitvoerlegging ervan.


Indien het vertrouwen van Orac in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Orac zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de Klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de Klant weigert hierop in te gaan, behoudt Orac zich het recht voor om de gehele bestelling of gedeelte ervan te annuleren. Al het voorgaande geldt onverminderd de rechten van Orac op schadevergoeding en intresten, en de andere remedies op basis van deze algemene voorwaarden en de wet.


Een eventuele ontbinding van de overeenkomst gebeurt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, na kennisgeving bij aangetekend schrijven vanwege Orac. De klant is hierbij ten opzichte van Orac gehouden tot de vergoeding van alle geleden schade, met inbegrip van de gederfde winst, administratiekosten, personeelskosten, kosten voor grondstoffen, stockering, enz. Deze schade bedraagt forfaitair minstens 25% van de overeengekomen prijs onverminderd het recht van Orac om een grotere schade te bewijzen en te vorderen mits daarvan het bewijs kan worden geleverd. Bovendien zal Orac het recht hebben om de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als de andere lopende overeenkomsten met de Klant, geheel dan wel gedeeltelijk, op te schorten.Artikel 7 – Betalingstermijn facturen - achterstallige betaling


De bestelling wordt gefactureerd tegen de prijzen en aan de voorwaarden zoals vermeld in de orderbevestiging en/of het contract, de overeengekomen prijslijst en leveringscondities. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de facturen van Orac te betalen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Iedere betwisting betreffende de factuur moet binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk worden meegedeeld aan Orac.


Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke inge¬brekestelling een nalatigheidsintrest van 12% per jaar op¬brengen. Bovendien wordt, in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een schuld op de vervaldag zonder enige geldige reden, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 10% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 75 EURO en een maximum van het factuurbedrag, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en onverminderd het recht van Orac om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.


Daarenboven heeft Orac, onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten, recht op een redelijke schadeloosstelling door de Klant voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de niet-betaling. Bij niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur (i) is Orac, zonder voorafgaande ingebrekestelling of schadevergoeding, tevens gerechtigd om de overige bestellingen van de Klant op te schorten tot gehele betaling van de factuur; en (ii) worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.Artikel 8 – Aansprakelijkheid Orac


Behalve indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt bedongen, wordt er door Orac nooit een resultaat gewaarborgd. Klachten inzake zichtbare gebreken moeten onmiddellijk en uiterlijk na verloop van 2 werkdagen na levering schriftelijk aan Orac worden gemeld.


Klachten inzake verborgen gebreken zijn enkel ontvankelijk indien zij per aangetekende brief binnen een termijn van vijf werkdagen na het ontdekken ervan worden geuit en ten laatste 6 maanden na datum van de verkoop van de goederen. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging of enige andere waarborg. Klachten moeten worden overgemaakt met voldoende bewijs om de vordering te staven, met inbegrip van maar niet beperkt tot foto's, een beschrijving van het probleem, rapportage van gebreken en stalen van de afgekeurde goederen. De Klant dient de beweerde fout, de daaruit voortvloeiende schade en het oorzakelijk verband te bewijzen.


Producten kunnen niet worden afgekeurd of geweigerd indien ze ongewijzigd zijn ten opzichte van de goedgekeurde referentiestalen met betrekking tot grootte, afwerking en algemene kwaliteit.


In geval van niet-conforme levering of in geval van een ontvankelijke en gegronde klacht inzake verborgen gebreken is de aansprakelijkheid van Orac, naar keuze van Orac, beperkt tot vervanging van de goederen of tot de teruggave van de prijs die de klant voor de betrokken goederen heeft betaald. Orac kan in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd zijn, noch kan haar enige andere sanctie worden opgelegd. Alle aanspraken op enige garantie vervallen in geval van:

  • onjuist gebruik van de door Orac geleverde producten;
  • gebreken ingevolge de foutieve tussenkomst van de Klant of van derden;
  • niet-tijdige melding van de gebreken conform hetgeen voorzien in deze algemene voorwaarden;
  • geringe afwijkingen inzake afmetingen.

Een klacht kan de Klant in elk geval niet ontlasten van de verplichting om het bedrag van de facturen te betalen op de overeengekomen data. Een klacht, zelfs indien gegrond, machtigt de Klant bovendien niet om de uitvoering van de overeenkomst te weigeren voor goederen die het voorwerp van de klacht niet uitmaken.


In geen enkel geval kan Orac aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag dat het factuurbedrag van de betrokken bestelling(en) zou overschrijden.


In geen enkel geval kan Orac aansprakelijk worden gesteld voor indirecte en niet voorzienbare schade zoals verlies van winst, economische schade, reputatieschade, etc.Artikel 9 - Overmacht


De aansprakelijkheid van Orac kan niet worden ingeroepen wanneer het niet-naleven van haar verbintenissen te wijten is aan een vorm van overmacht, zoals oorlog, onrust, gedeeltelijke of algemene staking, gedeeltelijke of algemene lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatieongevallen, brand, machinebreuk, faillissement leveranciers, gebrek aan grondstoffen, stopzetting van levering van grondstoffen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), het eventuele vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) en de gevolgen ervan, brandstoftekorten, enz. Orac is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Overmacht geeft de Klant in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst, behoudens wanneer de situatie van overmacht gedurende drie opeenvolgende maanden aanhoudt.


Indien er zich andere onvoorziene omstandigheden dan die opgesomd in voorgenoemd lid zouden voordoen, die noch door Orac noch door de Klant kunnen worden voorkomen en die de economische basis van de overeenkomst aantasten ten nadele van één van de betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot het eventuele vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) en de gevolgen ervan, dan moeten die partijen gezamenlijk de vereiste aanpassingen aan de overeenkomst afspreken.Artikel 10 – Eigendomsrecht verkochte goederen – verplichtingen Klant


De verkochte goederen blijven eigendom van Orac tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs, met inbegrip van intresten en kosten.


De Klant verbindt er zich toe de goederen niet te verko¬pen, te verwerken, in pand te geven of te vervreemden, zolang zij eigendom blijven van Orac.


De Klant zal Orac zonder verwijl op de hoogte brengen van een beslag, diefstal of andere omstandigheden die de rechten van Orac op de goederen kunnen schenden.


Wanneer op de vervaldag geen volledige betaling is geschied, is de Klant verplicht de goederen, op eerste vraag van Orac, terug te geven.Artikel 11 – Geheimhouding


De Klant is verplicht alle informatie die hem in het kader van de overeenkomst tussen partijen bekend wordt omtrent het bedrijf en/of de goederen van Orac, onder eender welke vorm ook (documenten, mondelinge en schriftelijke informatie, enz.), omvattende onder meer knowhow, technische gegevens, tekeningen, documentatie, handleidingen, formules, commerciële informatie, enz., geheim te houden en niet te verspreiden, en van personeelsleden en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst hetzelfde te eisen.


Indien tussen de klant en Orac een geheimhoudingsovereenkomst werd afgesloten, dan blijft deze geheimhoudingsovereenkomst behoudens anders uitdrukkelijk en schriftelijk beding van toepassing.Artikel 12 – Aansprakelijkheid


Orac (met inbegrip van haar aangestelden, vertegenwoordigers en/of werknemers) is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door fraude, bedrog, zware of opzettelijke fout. Ingeval Orac aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Orac steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ingeval de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Orac in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. Orac is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel, vorderingen van derden of schade aan derden. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van de goederen maakt.


De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat Orac niet aansprakelijk is en dat de Klant niet het recht heeft om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, de levering en/of de betaling te weigeren en of enigerlei vorm van schadevergoeding of tegemoetkoming te bekomen ingeval van (i) lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van de goederen, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen, (ii) onjuistheden in opmetingen verricht door de Klant, (iii) onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden van de Klant, (iv) onjuistheden in de door de Klant verlangde constructies en werkwijzen, (v) gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de montage wordt verricht, (vi) gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld en (vii) onjuistheden in de door of namens de Klant verstrekte gegevens.


Voor zover Orac bij de uitvoering van zijn verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun fraude, bedrog, zware en/of opzettelijke fout.


Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens Orac vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 1 jaar na de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.Artikel 13 – Allerlei


Alle overeenkomsten tussen Orac en de Klant maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien de klant zijn verbintenissen uit hoofde van een bepaalde overeenkomst niet nakomt, kan Orac de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als de andere lopende overeenkomsten schorsen.


Orac heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of enige reorganisatie onder Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; of (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant. In geval van ontbinding worden alle vorderingen van Orac op de Klant onmiddellijk opeisbaar en is de Klant aan Orac een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelde goederen, onverminderd het recht van Orac om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Indien een (gedeelte van een) bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval zullen Orac en de Klant te goeder trouw onderhandelen en de ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. In voorkomend geval bevestigen partijen dat de rechter de bevoegdheid heeft om de betrokken clausule te matigen tot hetgeen maximaal binnen de betrokken wettelijke grenzen toegelaten is.Artikel 14 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank


Alle geschillen tussen Orac en de Klant behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijk zetel van Orac te Oostende.


Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag van 11 april 1980 houdende het recht voor de internationale koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken.Ondernemingen Webshop

Download in PDF-formaatArtikel 1 – Basisbepalingen


Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen de NV ORAC (Biekorfstraat 32, 8400 Oostende, België, KBO 0407.323.091) (hierna de "Aanbieder" genoemd) en de klant (hierna de ”Klant” genoemd) die via de website www.oracdecor.com (hierna de ”Website”) worden gesloten. Tenzij anders overeengekomen, wordt de toepasbaarheid van de eigen algemene voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk uitgesloten.


De Klant die van de webshop van de Aanbieder toepassing wenst te maken, verklaart gevestigd te zijn in de Europese Douane-Unie en verklaart tevens door diens bestelling via de Website uitdrukkelijk op te treden in diens hoedanigheid van onderneming. Indien de Klant als consument optreedt, zijn de bepalingen onder B van toepassing.Artikel 2 – Onderwerp van de overeenkomst


Onderwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen via de Website door de Aanbieder. De details, vooral de wezenlijke kenmerken van de goederen zijn te vinden in de artikelomschrijvingen en in de aanvullende gegevens in de online-shop van de Aanbieder op de Website.


Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het product. Om ieder misverstand te vermijden, wordt de Klant bij vragen verzocht om steeds vooraf contact op te nemen met de klantenservice van de Aanbieder. De Aanbieder is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst


Voorafgaand aan de gebruikmaking van de webshop van de Aanbieder is steeds de registratie van de Klant vereist. De Klant moet hiertoe zijn persoonlijke gegevens, een gebruikersnaam en een wachtwoord ingeven. Tijdens het volledige registratieproces heeft de Klant de mogelijkheid om de ingevoerde gegevens te wijzigen of om (ook via de functie "terug" van de internetbrowser) de registratie af te breken. Na het verzenden van de registratie via de knop "Account aanmaken" ontvangt de Klant een automatische e-mail, waarin hij wordt verzocht zijn e-mailadres te verifiëren. In het kader van de registratie wordt een kopersrekening onder het door de Klant opgegeven e-mailadres en het gekozen wachtwoord geopend.


Na registratie, kan door de Klant een bestelling geplaatst worden via de Website door het volgen van de stappen zoals aangegeven in de webshop op de Website.


Hiertoe dient de Klant de goederen die hij wil kopen te selecteren door ze in het "winkelmandje" te plaatsen. Via de desbetreffende knop in de navigatiebalk kan de Klant het winkelmandje oproepen en daarin op elk gewenst moment wijzigingen aanbrengen. Na het oproepen van het winkelmandje en het invoeren van de persoonlijke gegevens en van de wijze van betalen en verzenden, worden ten slotte alle gegevens van de bestelling nogmaals op de overzichtspagina van de bestelling weergegeven. Vóór het verzenden van de bestelling heeft de Klant de mogelijkheid om hier alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (via de functie “terug” van de internetbrowser of via het potlood-icoon op de overzichtspagina voor verzendadres en – methode), respectievelijk de bestelling af te breken.


Aanvragen van de Klant, die schriftelijk, telefonisch, per fax of per e-mail aan de Aanbieder worden verstrekt zijn niet bindend. De Aanbieder doet de Klant dan een bindende offerte in tekstvorm (bijv. per e-mail), die alle gegevens van de overeenkomst en de algemene voorwaarden bevat. Tenzij uitdrukkelijk en anders overeengekomen, gelden prijsoffertes gedurende een termijn van één maand vanaf de datum waarop zij worden meegedeeld, waarna zij onherroepelijk en van rechtswege vervallen.


Afhandeling van de boeking en verstrekking van alle in samenhang met afsluiting van de overeenkomst vereiste informatie vindt (deels automatisch) per e-mail plaats. De Klant dient er daarom voor te zorgen dat het aan de aanbieder opgegeven e-mailadres juist is, dat het ontvangen van e-mails technisch gewaarborgd is en dat dit vooral niet door een spamfilter wordt verhinderd.


Na bestelling van de goederen wordt door de Aanbieder een factuur opgemaakt en verzonden aan de Klant. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de facturen van Orac te betalen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Iedere betwisting betreffende de factuur moet binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk worden meegedeeld aan Orac.


In geval van contante betaling wordt de bestelling pas na ontvangst van betaling klaargemaakt voor levering. De Klant wordt aansluitend op de hoogte gebracht van het tijdstip van levering.


Bij annulering van een bestelling door de Klant vóór facturatie door de Aanbieder, kan de Aanbieder een forfaitair bedrag van 25% van de prijs van de bestelling in rekening brengen voor administratieve kosten en opvolging.


De Aanbieder behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen: (i) bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant; (ii) bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel; (iii) bij vaststelling van een foutief aanbod en (iv) bij overmacht.Artikel 4 – Prijzen


Alle prijzen zijn excl. BTW. Bijkomende leverings-, reservatie- of andere administratieve kosten, worden per artikel apart of in de communicatie met de Klant vermeld en zullen, tenzij indien dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld, afzonderlijk ten aanzien van de Klant worden aangerekend.Artikel 5 – Regels voor het gebruik van de online-shop van de Aanbieder


(1) De Aanbieder verstrekt de Klant een beperkt, herroepbaar, niet exclusief en niet overdraagbaar recht om de webshop voor de koop van producten te gebruiken. De Aanbieder heeft het recht de toegang van de Klant tot de online-shop van de Aanbieder op elk moment zonder opgave van redenen en zonder aankondiging vooraf met onmiddellijke ingang te beperken of te blokkeren.


(2) De Klant is zelf verantwoordelijk voor het beschermen van zijn klantenrekening tegen misbruik en moet de noodzakelijke maatregelen treffen om zijn gegevens te beveiligen. In het bijzonder dient hij zijn inloggegevens tegen toegang door derden te beschermen. Zodra het de Klant bekend is dat derden onbevoegd toegang tot zijn inloggegevens hebben of zich onbevoegd toegang tot de online-shop van de Aanbieder hebben verschaft, is hij verplicht de Aanbieder hiervan onverwijld in kennis te stellen.


(3) Bij overtreding van lid 2, vrijwaart de Klant de Aanbieder uitdrukkelijk voor alle in dit verband door derden geldend gemaakte aanspraken. Dit geldt tevens voor de kosten van in dit verband vereiste juridische vertegenwoordiging, inclusief alle proces- en advocaatkosten.Artikel 6 – Levering


Leveringen gebeuren in principe FCA Free Carrier Incoterms 2012.


De leveringsvoorwaarden, de levertermijn en eventueel bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder de hiertoe aangeduide knop op de Website of in de desbetreffende artikelomschrijving. Een afwijkende leveringswijze kan desgevallend door de Klant via de Website worden aangeduid. Indien leveringstermijnen worden vermeld, zijn deze termijnen enkel indicatief en niet bindend. Ingeval de leveringsdatum dient te worden gewijzigd, zal de Aanbieder onverwijld contact opnemen met de Klant, om een nieuwe datum voor te stellen.


De Aanbieder en/of de transporteur is gerechtigd de goederen af te leveren op de afgesproken plaats op het afgesproken tijdstip aan de persoon die zich aanbiedt voor de inontvangstneming, zonder dat hiertoe specifieke verificaties nodig zijn. De persoon die de goederen op dat ogenblik in ontvangst neemt, wordt geacht de Klant te vertegenwoordigen. Ingeval een heraanbieding nodig is om redenen die te wijten zijn aan de Klant, kan de Aanbieder de hierdoor veroorzaakte kosten aanrekenen aan de klant.


Als de Klant kiest voor ophaling en de goederen op de leveringsdatum, om welke reden dan ook, niet afhaalt, heeft Orac het recht om de goederen voor rekening, op kosten en op risico van de Klant (met inbegrip van het brandrisico) op te slaan. De Klant kan in dat geval een opslagvergoeding van € 10,00 per m² worden aangerekend. Orac dient de bestelde goederen slechts één maand na de afgesproken leveringsdatum te stockeren, waarna zij onherroepelijk het recht heeft om de overeenkomst voor de niet afgehaalde goederen te ontbinden ten laste van de Klant, met mogelijkheid tot het vorderen van een schadevergoeding.Artikel 7 – Verzuim


Indien de Klant, om welke reden ook, nalaat een verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk te voldoen, is hij vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar verschuldigd. Bovendien wordt, in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een schuld op de vervaldag zonder enige geldige reden, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 10% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 75 EURO en maximum het factuurbedrag, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en onverminderd het recht van de Aanbieder om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.Artikel 8 – Klachten


De Klant dient de goederen bij levering onmiddellijk op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade te controleren. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de goederen of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk en uiterlijk na verloop van twee werkdagen schriftelijk worden gemeld aan de Aanbieder, op straffe van verval van elk recht.


De Klant dient de goederen, na de eerdere aankoop van een staal, bij ontvangst onmiddellijk te controleren op conformiteit met het staal. In geval van een niet-conforme levering, is de Klant gehouden dit onmiddellijk en uiterlijk na verloop van twee werkdagen schriftelijk aan de Aanbieder te melden, op straffe van verval van elk recht.Artikel 9 – Voorbehoud van juiste en tijdige zelfvoorziening


Indien een door de Klant besteld product om gelijk welke reden niet (meer) beschikbaar is, zal de Klant onverwijld over het niet beschikbaar zijn worden geïnformeerd en in geval van terugtrekking zullen alle reeds gedane betalingen onverwijld worden terugbetaald. De Aanbieder kan hiervoor geenszins aansprakelijk worden gesteld door de Klant.Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud


Tot volledige betaling van de aankoopprijs blijven de door de Klant bestelde goederen de uitsluitende eigendom van de Aanbieder.


Aanvullend geldt het volgende:


a) De Aanbieder blijft de uitsluitende eigenaar van de goederen totdat alle vorderingen uit de lopende zakelijke relatie volledig zijn voldaan. Voorafgaand aan de eigendomsovergang van de goederen is verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid door de Klant niet toegestaan.


b) De Klant kan de goederen binnen de normale bedrijfsuitoefening verder verkopen. Voor dat geval draagt hij nu reeds alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag, die hij door doorverkoop genereert, aan de Aanbieder over. Indien de Klant zijn betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt, behoudt de Aanbieder zich uitdrukkelijk het recht voor de vordering zelf te innen.


c) Bij verbinding en vermenging van de goederen wordt de Aanbieder mede-eigenaar van het nieuwe product in de verhouding van de factuurwaarde van de goederen ten opzichte van de andere verwerkte zaken op het tijdstip van verwerking.Artikel 11 – Garantie


Op de bestelde artikelen geldt behoudens de onderstaande afwijkende modaliteiten enkel de wettelijke garantie.


Er wordt enkel een waarborg verleend voor gebreken aan de producten die reeds bestonden bij de levering van de goederen.


Klachten inzake verborgen gebreken zijn enkel ontvankelijk indien zij per aangetekende brief binnen een termijn van vijf werkdagen na het ontdekken ervan worden geuit en ten laatste 6 maanden na datum van de verkoop van de goederen. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging of enige andere waarborg. Klachten moeten worden overgemaakt met voldoende bewijs om de vordering te staven, met inbegrip van maar niet beperkt tot foto's, een beschrijving van het probleem, rapportage van gebreken en stalen van de afgekeurde goederen. De Klant dient de beweerde fout, de daaruit voortvloeiende schade en het oorzakelijk verband te bewijzen.


Producten kunnen niet worden afgekeurd of geweigerd indien ze ongewijzigd zijn ten opzichte van de goedgekeurde referentiestalen met betrekking tot grootte, afwerking en algemene kwaliteit.


In geval van een bewezen verborgen gebrek verbindt de Aanbieder zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen, te herstellen of tot teruggave van de prijs die de Klant voor de betrokken goederen heeft betaald, naar keuze van de Aanbieder, en mits vergoeding van eventuele transportkosten.


Op sommige artikelen is een commerciële garantie van de fabrikant van toepassing. Voor meer informatie hieromtrent kan de klant contact opnemen met de klantenservice van de Aanbieder. Elke commerciële garantie laat de wettelijke rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op een garantie, moet de Klant de factuur en het bewijs van betaling kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar.


De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan de goederen, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.


Behoudens in geval van dwingende wettelijke bepalingen is de Aanbieder niet aansprakelijk voor enige (rechtstreeks of onrechtstreeks) door de geleverde goederen veroorzaakte schade. De garantie is evenmin van toepassing in geval van tussenkomst door een niet door de Aanbieder aangewezen derde.Artikel 12 – Aansprakelijkheid


De Klant maakt gebruik van de Website en de webshop op eigen verantwoordelijkheid. De Klant is zelf aansprakelijk voor het beheer van zijn login en paswoord dat strikt verbonden is aan diens persoon.


De Aanbieder (met inbegrip van haar aangestelden, vertegenwoordigers en/of werknemers) is slechts aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de ondeugdelijkheid van de door haar geleverde goederen of voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar fraude, bedrog, zware of opzettelijke fout. Ingeval de Aanbieder aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Aanbieder steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ingeval de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van de Aanbieder in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. De Aanbieder is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel, vorderingen van derden of schade aan derden. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van de goederen maakt.


Voor de datacommunicatie via internet kan bij de huidige stand der techniek niet worden gegarandeerd dat deze feilloos en/of te allen tijde beschikbaar zal zijn. De Aanbieder en de Klant zijn in dit opzicht noch voor continue noch voor ononderbroken beschikbaarheid van de Website en de daarop aangeboden diensten aansprakelijk.


De Aanbieder en de Klant zijn niet aansprakelijk voor enige schade van de Klant als gevolg van de verspreiding van een virus via de Website.


De aansprakelijkheid van de Aanbieder kan niet worden ingeroepen wanneer het geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, niet-naleven van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, zoals oorlog, extreme weeromstandigheden, onlusten, algemene of gedeeltelijke staking, algemene of gedeeltelijke lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, machinebreuk, faillissement leveranciers, gebrek aan grondstoffen, uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van de Aanbieder, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektronische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), het eventuele vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) en de gevolgen ervan, brandstoftekorten, enz. De Aanbieder is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.


Indien er zich andere onvoorziene omstandigheden dan die opgesomd in voorgenoemd lid zouden voordoen, die noch door de Aanbieder noch door de Klant kunnen worden voorkomen en die de economische basis van de overeenkomst aantasten ten nadele van één van de betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot het eventuele vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) en de gevolgen ervan, dan moeten die partijen gezamenlijk de vereiste aanpassingen aan de overeenkomst afspreken.Artikel 13 – Privacy en klantengegevens


Bij het invullen van de gegevens van de Klant via de Website, kunnen persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden overgemaakt. Gegevens over de Klant en de activiteiten en aankopen door de Klant op de Website zullen ter beschikking gesteld worden aan De Klant.


De door de Klant verstrekte persoonsgegevens zullen door de Aanbieder en/of De Klant worden verwerkt met als doel: de uitvoering van de overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder, met inbegrip van de facturatie en levering van door de betrokkene gevraagde producten.


De Klant mag verdere informatie vragen met betrekking tot de verwerking van gegevens. Bovendien, inzoverre de gegevens gegevens bevatten met betrekking tot een identificeerbaar individu, heeft dit individu het recht, onderhevig aan beperkingen onder het toepasselijk recht, om informatie te vragen over de verwerking van dergelijke gegevens door de Aanbieder, om toegang te verkrijgen tot deze gegevens en om de Aanbieder te vragen gegevens die op hem of haar betrekking hebben en die onjuist, onvolledig, verwarrend of verouderd zijn, te verbeteren, te vervolledigen, te updaten, te blokkeren of te wissen. Dergelijk individu heeft tevens het recht om op legitieme basis bezwaar te uiten tegen het verwerken van gegevens die op hem of haar betrekking hebben (in het bijzonder indien hij of zij daartoe gerechtigd is onder toepasselijke wetgeving aangaande de bescherming van gegevens).


Indien de Aanbieder persoonsgegevens verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig de Privacy Policy die de Klant kan terugvinden op de website van de Aanbieder (Privacy- en cookiebeleid) of waarvan de Klant, mits eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan de Aanbieder, een afschrift kan bekomen.Artikel 14 – Verjaring


Alle vorderingen tegen de Aanbieder, uit welken hoofde ook, verjaren na 6 maanden te rekenen vanaf de levering. Deze termijn kan niet worden geschorst, en enkel gestuit door een gerechtelijke actie.Artikel 15 – Wijziging voorwaarden


Huidige voorwaarden kunnen steeds wijzigen. Elke aankoop/reservatie na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van de nieuwe voorwaarden. De voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt, en de voorwaarden vermeld op de achterzijde van de factuur. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren huidige voorwaarden.


Indien een (gedeelte van een) bepaling van deze voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval zal de Aanbieder en de Klant te goeder trouw onderhandelen en de ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. In voorkomend geval bevestigen partijen dat de rechter de bevoegdheid heeft om de betrokken clausule te matigen tot hetgeen maximaal binnen de betrokken wettelijke grenzen toegelaten is.Artikel 16 – Rechtskeuze en bevoegde rechter


Het Belgische recht is van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980.


Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de Aanbieder bevoegd.Artikel 17 – Contact klantenservice


De klantendienst van de Aanbieder is bereikbaar op het telefoonnummer +32 59 80 32 52 (van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u30) of via [email protected]Consumenten Webshop

Download in PDF-formaat

Download het Modelformulier voor herroeping


Artikel 1 - Identificatie Aanbieder en hoedanigheid consument


De “Aanbieder” van de artikelen in deze webshop is de NV ORAC (Biekorfstraat 32, 8400 Oostende, België, KBO 0407.323.091). De “Klant” die van de webshop van de Aanbieder gebruik wenst te maken, verklaart door diens bestelling via de website www.oracdecor.com (hierna: de “Website”) uitdrukkelijk op te treden in diens hoedanigheid van consument, d.i. niet in hoedanigheid van handelaar of voor enig professioneel gebruik.Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden voor verkopen en aanbiedingen via de webshop van Aanbieder op het ogenblik van de bestelling door de Klant (hierna: de "Voorwaarden") zijn van toepassing op de online aanbiedingen en verkopen van artikelen uit het assortiment van Aanbieder aan consumenten via de Website. Aanbieder verbindt er zich toe om online te verkopen ten aanzien van klanten die gedomicilieerd zijn op het Europees Douanegrondgebied. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de Voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de verkoop. Aangezien deze Voorwaarden van tijd tot tijd kunnen veranderen conform artikel 12 van deze Voorwaarden, wordt u geacht voorafgaand aan elke verkoop na te gaan welke Voorwaarden van toepassing zijn.Artikel 3 - Prijzen


Alle prijzen zijn inclusief BTW. Bijkomende leveringskosten of andere administratieve kosten, worden per artikel apart of in de communicatie met de Klant vermeld.Artikel 4 - Aanbod


Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. De beschrijving van de producten gebeurt conform de vigerende wetgeving. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en de geleverde verpakkingen kunnen qua afbeeldingen afwijken van het online geïllustreerde product. De Aanbieder is niet aansprakelijk in geval van kennelijke materiële fouten, zet- of drukfouten.Artikel 5 - Totstandkoming koop


Een bestelling kan geplaatst worden via de Website door het volgen van de stappen zoals aangegeven in de webshop op de Website. Na bestelling van de goederen wordt een overzicht bezorgd van de bestelde goederen en online beschikbaar gemaakt aan de Klant. Bij bevestiging van de bestelling wordt om contante betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingsmethode. Bij ontvangst van de integrale betaling en na aanvaarding van de Voorwaarden komt de koop tot stand. De bestelling wordt na betaling klaargemaakt voor levering. De Klant wordt aansluitend op de hoogte gebracht met een bevestiging van diens aankoop en met de modaliteiten van de levering conform de aangegeven leveringsmethode. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen: (i) bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel; (ii) bij vaststelling van een foutief aanbod; (iii) bij een leveringsadres buiten Europa en (iv) bij overmacht.Artikel 6 - Levering


Leveringen gebeuren conform de leveringsmethode zoals aangeduid door Orac. Het risico van het transport van de bestelde goederen ligt bij de Aanbieder tot het moment van bezorging bij de Klant.


De Aanbieder en/of de transporteur is gerechtigd de goederen af te leveren op de afgesproken plaats op het afgesproken tijdstip aan de persoon die zich aanbiedt voor de inontvangstneming, zonder dat hiertoe specifieke verificaties nodig zijn. De persoon die de goederen op dat ogenblik in ontvangst neemt, wordt geacht de Klant te vertegenwoordigen. Ingeval een heraanbieding nodig is om redenen die te wijten zijn aan de Klant, kan de Aanbieder de hierdoor veroorzaakte kosten aanrekenen aan de klant.Artikel 7 - Klachten


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de goederen of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk en uiterlijk na verloop van twee maanden worden gemeld aan de Aanbieder, op straffe van verval van elk recht.


De Klant dient de goederen, na de eerdere aankoop van een staal, bij ontvangst onmiddellijk te controleren op conformiteit met het staal. In geval van een niet-conforme levering, is de Klant gehouden dit onmiddellijk en uiterlijk na verloop van twee werkdagen schriftelijk aan de Aanbieder te melden, op straffe van verval van elk recht.Artikel 8 – Garantie


Op de bestelde artikelen geldt behoudens de onderstaande afwijkende modaliteiten enkel de wettelijke garantie. Behoudens in geval van dwingende wettelijke bepalingen is de Aanbieder niet aansprakelijk voor enige (rechtstreeks of onrechtstreeks) door de geleverde producten veroorzaakte schade. De garantie is evenmin van toepassing in geval van verwerking van de producten in andere producten.Artikel 9 – Herroepingsrecht


De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.


Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in de voorgaande paragraaf.


De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Aanbieder hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Aanbieder. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de voormelde melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Aanbieder. De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Aanbieder verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant. De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.


De Aanbieder vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten door de Aanbieder in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt. Tenzij de Aanbieder aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De Aanbieder gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Aanbieder de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Voor de herroeping kan de Klant een beroep doen op het modelformulier inzake herroeping en de bijhorende modelinstructies, die als bijlage bij deze Voorwaarden zijn toegevoegd. Artikel 10 - Privacy


Bij het invullen van de gegevens van de Klant via de Website, kunnen persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden overgemaakt. Gegevens over de Klant en de activiteiten en aankopen door de Klant op de Website zullen ter beschikking gesteld worden aan de Klant.


De door de Klant verstrekte persoonsgegevens zullen door de Aanbieder en/of de Klant worden verwerkt met als doel: de uitvoering van de overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder, met inbegrip van de facturatie en levering van door de betrokkene gevraagde producten.


De Klant mag verdere informatie vragen met betrekking tot de verwerking van gegevens. Bovendien, inzoverre de gegevens gegevens bevatten met betrekking tot een identificeerbaar individu, heeft dit individu het recht, onderhevig aan beperkingen onder het toepasselijk recht, om informatie te vragen over de verwerking van dergelijke gegevens door de Aanbieder, om toegang te verkrijgen tot deze gegevens en om de Aanbieder te vragen gegevens die op hem of haar betrekking hebben en die onjuist, onvolledig, verwarrend of verouderd zijn, te verbeteren, te vervolledigen, te updaten, te blokkeren of te wissen. Dergelijk individu heeft tevens het recht om op legitieme basis bezwaar te uiten tegen het verwerken van gegevens die op hem of haar betrekking hebben (in het bijzonder indien hij of zij daartoe gerechtigd is onder toepasselijke wetgeving aangaande de bescherming van gegevens).


Indien de Aanbieder persoonsgegevens verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig de Privacy Policy die de Klant kan terugvinden op de website van de Aanbieder (Privacy- en cookiebeleid) of waarvan de Klant, mits eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan de Aanbieder, een afschrift kan bekomen.Artikel 11 – Contactinformatie


U kunt zich richten tot Orac nv, Biekorfstraat 32, 8400 Oostende, België, KBO 0407.323.091, via e-mail op [email protected] of telefonisch op +32 59 80 32 52Artikel 12 - Wijziging voorwaarden


Huidige Voorwaarden kunnen steeds wijzigen. Elke aankoop na de wijziging van deze voorwaarden, houdt een aanvaarding in door de Klant van de nieuwe voorwaarden. De Voorwaarden kunnen worden aangevuld of gewijzigd door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt voorafgaandelijk aan de aankoop door de Klant.


Indien een (gedeelte van een) bepaling van deze voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval zal de Aanbieder en de Klant te goeder trouw onderhandelen en de ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. In voorkomend geval bevestigen partijen dat de rechter de bevoegdheid heeft om de betrokken clausule te matigen tot hetgeen maximaal binnen de betrokken wettelijke grenzen toegelaten is.Artikel 13 – Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties (bv. e-mails), bestanden (bv. verzendrapporten) en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.Artikel 14 – Aansprakelijkheid


De Klant maakt gebruik van de Website en de webshop op eigen verantwoordelijkheid. Aanbieder is niet aansprakelijk voor enig falen of enige onbeschikbaarheid van de webshop als gevolg van technische storing. Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade van de Klant als gevolg van de verspreiding van een virus via de webshop.


De Aanbieder staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


Een door de Aanbieder verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst tegenover de Aanbieder kan doen gelden indien de Aanbieder is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Aanbieder waarin deze aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


De aansprakelijkheid van de Aanbieder kan niet worden ingeroepen wanneer het geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, niet-naleven van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, zoals oorlog, extreme weeromstandigheden, onlusten, algemene of gedeeltelijke staking, algemene of gedeeltelijke lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, machinebreuk, faillissement leveranciers, gebrek aan grondstoffen, uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van de Aanbieder, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektronische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), het eventuele vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) en de gevolgen ervan, brandstoftekorten, enz. De Aanbieder is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.


Indien er zich andere onvoorziene omstandigheden dan die opgesomd in voorgenoemd lid zouden voordoen, die noch door de Aanbieder noch door de Klant kunnen worden voorkomen en die de economische basis van de overeenkomst aantasten ten nadele van één van de betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot het eventuele vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) en de gevolgen ervan, dan moeten die partijen gezamenlijk de vereiste aanpassingen aan de overeenkomst afspreken.Artikel 15 – Toepasselijk recht - Bevoegde rechter


Het Belgisch recht is van toepassing op de totstandkoming, interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de Aanbieder gevestigd is, bevoegd.

  • Waterbestendig
  • Overschilderbaar
  • Eenvoudig te installeren
  • Superieure kwaliteit
  • Flexibel
Copyright © 2018 Orac Decor. All rights reserved.