ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Našim (potenciálním) zákazníkům, dodavatelům a obchodním partnerům chceme poskytovat co nejvíce informací, respektovat jejich soukromí a kontrolovat, co se děje s jejich osobními údaji. Níže naleznete naše zásady týkající se shromažďování, ukládání, používání a poskytování vašich osobních údajů.

Společnost Orac by chtěla zdůraznit, že se vždy snaží jednat v souladu se směrnicí EU z roku 2016 o ochraně osob, která upravuje zpracování osobních údajů s ohledem na volný pohyb údajů a ruší směrnici 95/46/ES.

ROZSAH

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na každou návštěvu a používání našich webových stránek (www.oracdecor.com) a rovněž na všechny (obchodní) vztahy (a výměnu údajů, které s tímto použitím mohou být spojeny) mezi společností Orac a jejími (potenciálními) zákazníky, dodavateli a/nebo obchodními partnery.

SUBJEKT ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Společnost ORAC nv (nebo jedna z jejích sesterských či dceřiných společností) (dále jen „Orac“), se sídlem na adrese 8400 Oostende, Biekorfstraat 32, zapsaná u Crossroads Bank for Enterprises pod číslem 0407.323.091, je odpovědná za zpracování vašich osobních údajů. Osoba odpovědná za zpracování údajů stanoví účel a způsob („kdo“, „jak“ a „proč“) zpracování osobních údajů.

Společnost Orac můžete kontaktovat poštou, telefonicky na čísle +32 (0)59 80 32 52, e-mailem na adrese [email protected] nebo můžete vyplnit kontaktní formulář na našich webových stránkách.

V případech týkajících se našich zásad ochrany osobních údajů můžete rovněž kontaktovat následující osoby:

Koordinátor ochrany osobních údajů

[email protected]

Tel: +32 (0)59 80 32 52

OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje jsou všechny údaje, které umožňují identifikaci určité osoby. Tyto údaje zahrnují mimo jiného jméno, adresu, uživatelské jméno, název společnosti, e-mailovou adresu a telefonní číslo, ale rovněž další informace, jako např. IP adresu, informace o oblasti podnikání atd.

Informace, které shromažďujeme, závisí na okolnostech našeho kontaktu, způsobu, jakým nás kontaktujete, a informacích, které poskytujet.

Společnost Orac vždy omezuje množství osobních údajů, které požaduje k provedení požadovaného úkonu pro účely poskytnutí kvalitní služby.

Můžeme zpracovávat následující osobní údaje:

 • Informace, které nám poskytnete při podávání objednávky, žádosti o cenovou nabídku, vyplnění kontaktního formuláře na našich webových stránkách, registraci žádosti o zasílání zpravodaje, vytváření účtu na www.oracdecor.com, návštěvě naší kanceláře nebo stánku na výstavě, výměně vizitek nebo při jakékoliv jiné formě kontaktu (např. telefonicky, e-mailem, poštou, osobní návštěvou, na sítích LinkedIn, Facebook, Pinterest, Instagram nebo Twitter) nebo které nám sdělí obchodní partner společnosti Orac v rámci spolupráce:

1. Kontaktní údaje

   • Příjmení
   • Křestní jméno
   • E-mailová adresa
   • Telefonní číslo (pevná linka/mobil)
   • Faxové číslo
   • Adresa bydliště
   • Adresa společnosti
   • Funkce a pozice
   • Jméno společnosti

2. Osobní údaje: pohlaví

CÍL A ZÁKONNÝ ZÁKLAD

Tyto údaje jsou shromažďovány pro účely hledání potenciálních klientů, správu zákazníků a dodavatelů a zpracování objednávek a dodávek, včetně přípravy cenové nabídky, dodávky nebo formuláře objednávky. Používají se rovněž pro účetnictví a fakturaci a rovněž na nejrůznější úkony na webových stránkách (stahování obrázků, vytváření seznamu přání...). Tyto informace je rovněž možno používat pro marketingové účely a pro naši platformu zpětné vazby Hello Customer.

Právní základem pro zpracování těchto osobních údajů je (potenciální) uzavření smlouvy. Poskytnutí výše uvedených informací je nezbytnou podmínkou pro kontaktování společnosti Orac a pro uzavření případné smlouvy. Pokud tyto informace neposkytnete, společnost Orac vás nebude moci kontaktovat, a tudíž nebude možno uzavřít smlouvu.

Pokud se tyto údaje používají výhradně na komunikaci se zaměstnanci společnosti Orac, právním základem pro zpracování těchto údajů je zákonný zájem nabízet vysoce kvalitní zákaznické služby a podporu výrobků.

Pokud jsou osobní údaje používány rovněž na marketingové účely, právním základem je zákonný zájem společnosti Orac informovat současné zákazníky o relevantních výrobcích nebo souhlas zákazníka se zasíláním marketingových informací. Zákazník bude vždy mít možnost tento souhlas zrušit.

Pokud jsou osobní údaje používány pro účely naší platformy Hello Customer, právním základem je zákonný zájem společnosti Orac dostávat zpětnou vazbu ohledně svých výrobků a služeb za účelem zlepšování a optimalizace služeb. Navíc vždy existuje možnost zrušit souhlas se zpracováním.

3. Reference

Hesla a uživatelské jméno při vytváření účtu na www.oracdecor.com.

CÍL A ZÁKONNÝ ZÁKLAD

Tyto osobní údaje jsou ukládány s ohledem na vytvoření účtu na www.oracdecor.com a s ohledem na zabezpečení vašeho účtu..

Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je plnění smlouvy a rovněž zákonný zájem společnosti Orac, protože není možné, aby společnost Orac bezpečně vytvořila účet bez těchto údajů. Sdělení těchto informací je proto povinné, pokud si přejete vytvořit účet.

 • Informace, které sdělujete při podávání žádosti o práci: Životopis

CÍL A ZÁKONNÝ ZÁKLAD

Abychom mohli vaši žádost zpracovat, je nutné nám poskytnout výše uvedené informace. Pokud tyto informace neposkytnete, společnost Orac nebude schopna vaši žádost zpracovat.

Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je plnění smlouvy a zákonný zájem společnosti Orac ověřovat schopnosti příslušné osoby pro přijetí na volnou pracovní pozici.

Pokud životopis obsahuje speciální kategorie osobních údajů (např. národnost, zdravotní stav, záznamy v trestním rejstříku, národní registrační číslo, údaje o sexuálním životě, politické názory, členství v odborech...), právním základem pro zpracování údaje je váš souhlas se zpracováním těchto údajů.

 • Údaje shromažďované automaticky při návštěvě webových stránek (soubory cookie) (Cookies)
   • IP adresa
   • Prohlížeč
   • Operační systém
   • Externí webové stránky, které odkazovaly na Orac
   • Stránky na www.oracdecor.com které jste navštívili
   • Datum a čas vaší návštěvy na stránkách www.oracdecor.com

CÍL A ZÁKONNÝ ZÁKLAD

Účelem používání souborů cookie je snadný přístup na webové stránky a zlepšování kvality služeb.

Právním základem pro zpracování těchto informací je váš souhlas. Pro více informací si přečtěte naše „Zásady používání souborů cookie“ (viz níže).

ZPŮSOB SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ

Tyto osobní údaje se shromažďuji při následujících okolnostech:

 • Podávání objednávky
 • Žádost o cenovou nabídku
 • Vyplnění kontaktního formuláře na webových stránkách
 • Registrace k odběru zpravodaje
 • Vytvoření účtu
 • Výměna vizitek
 • Jakákoliv jiná forma korespondence nebo kontaktu (např. telefonicky, e-mailem, poštou, prostřednictvím sítě LinkedIn, Instagram nebo Facebook)
 • Návštěva webových stránek (prostřednictvím souborů cookie, včetně Google Analytics, možnost zpětné vazby Hotjar)
 • Návštěva v kancelářích nebo u výstavního stánku společnosti Orac
 • Spolupráce s obchodním partnerem (oficiální distributoři, zákazníci atd.)
 • Žádost o práci

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Správa potenciálních zákazníků, zákazníků a dodavatelů (vytvoření seznamu (potenciálních) zákazníků, partnerů a dodavatelů)
 • Komunikace s příslušnou osobou
 • Zpracování objednávek a dodávek
 • Příprava cenové nabídky, dodávka nebo formulář objednávkyli>
 • Průzkum spokojenosti
 • Účetnictví a fakturace
 • Zajištění snadného přístupu na webové stránky
 • Kvalitní služby a jejich optimalizace
 • Marketingové účely, včetně přímého marketingu
 • Možnosti využití

Pokud společnost Orac používá vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu, vždy máte možnost vyjádřit svůj nesouhlas podáním jednoduché žádosti (možnost „zrušení souhlasu“).

Pro každý účel může být právním základem zpracování údajů jedna z následujících možností:

 • Váš souhlas se zpracováním údajů
 • Souvislost s přípravou nebo podpisem smlouvy
 • Plnění právních závazků
 • Náš převažující zákonný zájem, v kterémžto případě usilujeme o rovnováhu mezi tímto zájmem a respektováním vašeho soukromí

Pokud je právní základ zpracován údajů založen na vašem souhlasu, vždy máte právo svůj souhlas kdykoliv zrušit. Můžete tak učinit podáním jednoduché žádosti adresované společnosti Orac prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů v části „Osoba odpovědná za zpracování údajů“.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme pouze pro výše uvedené účely, pokud neobdržíme jednoznačný a dobrovolný souhlas s použitím vašich osobních údajů pro jiné účely nebo pokud takové zpracování údajů není nutné pro splnění povinnosti vyžadované předpisem, zákonem, směrnicí nebo rozhodnutím.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše údaje nebudou uchovávány déle, než je nezbytné pro účely, pro něž údaje byly shromážděny, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů v části „Účely zpracování“, pokud delší doba uchovávání údajů není vyžadována nebo oprávněna (i) z důvodu splnění promlčecí lhůty nebo lhůty platnosti požadované zákonem nebo (ii) z důvodu splnění jiné zákonné povinnosti.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávané osobní údaje jsou v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů sdělovány pouze následujícím příjemcům:

 • Subjekt odpovědný za zpracování údajů a jeho pobočky (sesterské a dceřiné společnosti)
 • Příslušná osoba
 • Zpracovatelé, kteří jsou najati na konkrétní úkol (např. zasilatelská agentura, poskytovatelé IT služeb) nebo kteří jednají jako obchodní partneři (oficiální distributoři, přepravní společnosti, dodavatelé)

Výše uvedení zpracovatelé jednají výhradně jménem společnosti Orac. Společnost Orac může poskytnout následující záruky ohledně zpracování údajů těmito zpracovateli:

 • Společnost Orac uzavřela jasné ujednání v rámci smlouvy s těmito třetími stranami ohledně kvality zpracování údajů v souladu s povinnostmi vyžadovanými příslušnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů;
 • Třetí strany mohou údaje používat pouze pro účely stanovené společností Orac a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů;

Bez ohledu na výše uvedené je možné, že společnost Orac bude muset odhalit vaše osobní údaje:

 • kompetentním úřadům, (i) pokud je společnost Orac povinna tak učinit nebo v kontextu právního řízení a (ii) za účelem odškodnění a ochrany vašich práv;
 • pokud společnost Orac nebo většinu jejích aktiv převezme třetí strana, v kterémžto případě vaše osobní údaje budou jedním z převedených aktiv

PRÁVA OSOBY POSKYTUJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE

Jako osoba poskytující osobní údaje máte řadu práv, které můžete vůči společnosti Orac uplatnit. Pokud chcete uplatnit jedno z těchto práv, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních informací uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů v části „Osoba odpovědná za zpracování údajů“.

Vaše práva jsou následující:

- právo přístupu nejpozději do měsíce od přijetí žádosti

- právo na úpravu nebo opravu nesprávných údajů

- právo vznést námitku, pokud nesouhlasíte se způsobem, jakým zpracováváme vaše osobní údaje

- právo přenášet údaje, tj. právo obdržet své osobní údaje ve strukturované, aktuální a strojově čitelné podobě za účelem jejich přenosu třetím stranám.

- právo být zapomenut (výmaz)

- právo na omezení zpracování údajů

Tato práva můžete obecně uplatnit bezplatně. Za tímto účelem nám musíte zaslat žádost s kopií vašeho průkazu totožnosti, aby se zabránilo neoprávněnému odhalení vašich osobních údajů.

Pokud je vaše žádost očividně neopodstatněná nebo nepřiměřená, můžeme vám účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady spojené s vaší žádostí nebo vaši žádost můžeme zamítnout. Tato práva můžete navíc uplatnit pouze jednou za šest měsíců.

V každém případě vás vždy budeme informovat o rozhodnutí o vaší žádosti nejpozději do jednoho měsíce.

ZABEZPEČENÍ

Všechny informace jsou uloženy v bezpečném prostředí. Tyto informace nejsou přístupné veřejnosti. Ve společnosti Orac mají přístup k osobním údajům pouze osoby, které k tomu mají oprávnění, a pouze v případě, že jsou tyto údaje relevantní pro plnění jejich úkolů.

PŘENOS DO TŘETÍCH ZEMÍ

Jakýkoliv přenos osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) příjemci, který má trvalé bydliště nebo sídlo v zemi, v níž neplatí adekvátní rozhodnutí vydané Evropskou komisí, se bude řídit ustanoveními smlouvy o přenosu, která (i) bude obsahovat standardní smluvní ustanovení, jak je definuje „Rozhodnutí Evropské komise z 5. února 2010 (Rozhodnutí 2010/87/ ES)“; nebo (ii) bude založena na jakémkoliv jiném mechanismu na základě zákonů o ochraně osobních údajů nebo jiných předpisů, jimiž se řídí zpracování osobních údajů.

V případě společnosti Orace je možné, že bude prováděn přenos do třetích zemí. Pokud si to budete přát, můžete obdržet více informací o zemi, do níž jsou vaše osobní údaje přenášeny, a o příslušných opatřeních, která byla podniknuta. Za tímto účelem nás můžete kontaktovat.

DĚTI

Osoby mladší 16 let žádáme, aby společnosti Orac neposkytovaly své osobní údaje, pokud k tomu nebudou mít souhlas rodiče nebo opatrovníka. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje osoby mladší 16 let, tyto údaje co nejdříve smažeme.

STÍŽNOSTI

Pokud nesouhlasíte se způsobem, jakým společnost Orac shromažďuje, používá a/nebo zpracovává vaše osobní údaje, můžete nás samozřejmě kontaktovat.

Máte rovněž možnost podat stížnost dozorčímu úřadu, který můžete kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů :

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 1000 BRUSSEL

Tel: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: [email protected]

INFORMUJTE SE O ZMĚNÁCH

Společnost Orac může tyto Zásady ochrany osobních údajů čas od času měnit, například v důsledku vývoje trhu a nových činností v oblasti zpracování údajů. Proto vám doporučujeme, abyste si vždy vyhledali nejnovější verzi těchto zásad na našich webových stránkách. Samozřejmě vás prostřednictvím našich webových stránek nebo aktuálních komunikačních kanálů budeme předem informovat o všech změnách obsahu zásad a požádáme vás o váš souhlas, pokud zákon vyžaduje váš předchozí souhlas s našimi (novými) činnostmi v oblasti zpracování údajů

ZÁSADY TÝKAJÍCÍ SE SOUBORŮ COOKIE

Společnost Orac používá soubory cookie na svých webových stránkách (https://www.oracdecor.com). Tyto zásady týkající se souborů cookie (dále jen „Zásady souborů cookie“) vás jako návštěvníka informují o používání těchto souborů cookie

Nemáte povinnost přijmout všechny soubory cookie. Přijetí souborů cookie není podmínkou používání našich webových stránek. Podstupujete však riziko, že některé aplikace na našich webových stránkách nebudou optimálně fungovat, pokud soubory cookie odmítnete.

Co je soubor cookie?

Soubory cookie jsou malé (textové) soubory. Když navštívíte webové stránky společnosti Orac, malé (textové) soubory se uloží nebo se získá přístup k (dřívějším) textovým souborům společnosti Orac na vašem zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon apod.). Pokud vy jako uživatel budete v budoucnu prohlížet stejné webové stránky, tyto webové stránky mohou využít soubory cookie pro získání informací o předchozích aktivitách příslušného uživatele. Soubory cookie fungují jako paměť pro webové stránky.

Soubory cookie může umístit sama společnost Orac („cookie základní strany“) nebo třetí strany („cookie třetí strany“). Soubory cookie mohou být rovněž dočasné („cookie relace“, tyto cookie zmizí, když zavřete příslušnou relaci ve vyhledávači) nebo trvalé („trvalé cookie“, tyto cookie jsou trvale umístěny ve vašem počítači).

Existují různé typy souborů cookie:

 • Mnohé ze souborů cookie, tzv. cookie funkční relace , se používají pro hladký průběh vaší návštěvy na stránkách. Soubory cookie se například používají na poskytování služeb nebo ukládání nastavení, např. ukládání vašich preferencí, zapamatování a předávání informací, které zadáváte při přihlášení.
 • Naprosto nezbytné cookie . Jak naznačuje jejich název, tyto soubory cookie jsou naprosto nezbytné, abyste mohli procházet webovými stránkami nebo používat určité funkce.
 • Existují rovněž sledovací cookie >. Jedná se o soubory cookie, které sledují vaše chování na webových stránkách a nabízí vám například personalizovanou reklamu na základě vašeho chování při surfování.
 • Dále máme analytické cookie / výkonové cookie . Tyto soubory cookie se používají na generování statistických údajů o chování návštěvníků při používání webových stránek. Díky tomu můžeme nabídnout optimálnější uživatelské zkušenosti. Tyto soubory cookie například analyzují dobu trvání návštěvy, počet návštěvníků, nejčastěji navštěvované části webových stránek, pořadí,…
 • Existují rovněž “ cookie třetích stran >”. Jak bylo uvedeno výše, jedná se o soubory cookie, které na našich webových stránkách umístily třetí strany. Ohledně souborů cookie umístěných třetími stranami byste si měli přečíst příslušná prohlášení, která tyto třetí strany zveřejňují na svých webových stránkách.

Jaké soubory cookie používáme?

Název cookie

Typ

Doba trvání

Účel

Data

Strana

PHPSESSID (cookie relace)

Nezbytné cookie

relace

Tento soubor cookie umožňuje komunikaci mezi webovým serverem a vyhledávačem a dočasně ukládá informace z vaší relace.

Používá se na uchovávání informací o každé návštěvě na webových stránkách, a proto umožňuje základní funkčnost webových stránek. Tyto soubory cookie neobsahují osobní údaje a platí pouze po dobu trvání návštěvy. Jakmile uživatel webový prohlížeč zavře, tento soubor cookie se smaže.

Vlastní soubor cookie

__utma (Správce záložek Google)

Analytický soubor cookie

2 roky

Rozlišování mezi jedinečnými uživateli a relacemi

Tento soubor cookie sleduje, kolikrát jste byli na stránkách, kdy jste zde byli poprvé a kdy naposledy.

Soubor cookie třetí strany

__utmc (Správce záložek Google)

Analytický soubor cookie

Relace

Spolupracuje se souborem cookie __utmb na identifikaci nových relací vracejících se návštěvníků

__utmc ukládá dobu, kdy návštěvník opustí webové stránky

Soubor cookie třetí strany

__utmz (Správce záložek Google)

Analytický soubor cookie

6 měsíců

Identifikuje zdroj, který vás přesměroval na naše webové stránky

V souboru cookie __utmz se ukládají všechny údaje o tom, odkud návštěvník přišel.

Tzn. jaký vyhledávač jste použili, jaké slovo jste, vyhledávali, na jakých webových stránkách jste klikli na odkaz, ...

Soubor cookie třetí strany

__utmb (Správce záložek Google)

Analytický soubor cookie

30 minut

Rozpoznává nové relace a návštěvy

V souboru __utmb se uloží čas, kdy návštěvník vstoupí na webové stránky

Soubor cookie třetí strany

__utmt_UA-240610-3 (správce záložek Google)

Analytický soubor cookie

10 minut

Omezuje rychlost požadavku a zajišťuje omezené shromažďování údajů na stránkách s velkým provozem.

Na zpracování požadavků uživatele a generování statistických údajů o provozu na webových stránkách.

Soubor cookie třetí strany

IDE (doubleclick.net)

Marketingový soubor cookie

1 rok

Registry a hlášení kroků uživatele poté, co si prohlédl nebo klikl na reklamu, s cílem zjišťování efektivity.

Využívá je Google DoubleClick pro registraci a hlášení uživatelů webových stránek, kteří si prohlédli nebo klikli na reklamu. Cílem je měření efektivity reklamy a zobrazování cílené reklamy pro uživatele.

Soubor cookie třetí strany

_pinterest_cm

Marketingový soubor cookie

1 rok

Tento soubor cookie zajišťuje, že můžete sdílet své webové stránky prostřednictvím Pinterest pomocí tlačítka „sdílet“.

Využívá je Pinterest pro záznam a hlášení interakce uživatelů webových stránek poté, co si prohlédli nebo klikli na reklamu.

Soubor cookie třetí strany

lang

Funkční soubor cookie

Konec relace prohlížeče

Tento soubor cookie ukládá výběr jazyka uživatele

Jazyk

Vlastní soubor cookie

Datr, fr, uvc, uid, bku, ouid, na_tc, loc, mus, na_id, reg_ext_ref, sb, reg_fb_ref, reg_fb_gate, wd

Marketingový soubor cookie

relace a bude uložen na max. 2 roky

Vytváří uživatelský profil pro zobrazování relevantní reklamy na Facebooku

Tyto soubory cookie jsou pro profily sociálních médií a relevantní reklamu.

Využívá je Facebook pro záznam a hlášení interakce uživatelů webových stránek poté, co si prohlédli nebo klikli na reklamu.

Soubor cookie třetí strany

_atuvc

Marketingový soubor cookie

Tyto soubory cookie umísťují třetí strany, aby mohly sdílet stránku na sociálních sítích

Obsahují údaj o tom, kolikrát je stránka sdílena.

Soubor cookie třetí strany

Jak můžu spravovat tyto soubory cookie?

Na začátku vaší návštěvy na našich webových stránkách máte možnost přijmout nebo odmítnout soubory cookie prostřednictvím lišty ve spodní části každé stránky.

Pokud chcete změnit nastavení souborů cookie později, můžete to provést prostřednictvím nastavení prohlížeče ve vašem příslušném prohlížeči (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari...) nebo trvalým smazáním vaší „historie prohlížení“.

 • Nastavení souborů cookie v Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE...hl=nl

 • • Nastavení souborů cookie v Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 • Nastavení souborů cookie ve Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen

Změny

Společnost Orac si vyhrazuje právo aktualizovat tyto Zásady souborů cookie, a tudíž jednostranně provádět jejich změny. Proto vám doporučujeme pravidelně sledovat tyto webové stránky a Zásady souborů cookie. Jakmile vstoupí v platnost nové Zásady souborů cookie, budete znovu požádáni o souhlas s používáním souborů cookie.

Kontaktní údaje

ORAC nv

Biekorfstraat 32

8400 Oostende

Belgie

Tel.: +32 (0)59 80 32 52

E-mail: [email protected]

 • Voděodolné
 • Přetíratelné
 • Snadná instalace
 • Vynikající kvalita
 • Ohebné
Copyright © 2018 Orac Decor. All rights reserved.